1. Ateinantį penktadienį, vasario 2 d., Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo šventę. Tądien šventinamos žvakės. Vakarinių šv. Mišių metu bažnyčioje bus einama procesija su žvakėmis. Pašventintų žvakių bus galima įsigyti bažnyčioje zakristijoje ir parapijos raštinėje.
Tai taip pat pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena – meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.
Vasario 3 d. Bažnyčia mini šventąjį Blažiejų – melsime Dievo gydyti ir apsaugoti nuo gerklės ligų, užtariant šv. Blažiejui.
Vasario 5 d. – šventoji Agota – melsime jos užtarimo apsaugoti nuo ugnies pavojų. Bus palaiminama duona ir vanduo.
2. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, Bibliją, vasario mėn. „Magnificat“ leidinėlį, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.