Klebonas kun. Virginijus BIRJOTAS.

Jonavos dekanato dekanatas

Kunigu pašventintas 1999 12 19. Parapijoje nuo 2018 07 20.

Klebonas kun. Virginus Birjotas kilęs iš Radviliškio. Nuo pat pirmos Komunijos 1985 m. pradėjo patarnauti šv. Mišiose. Radviliškyje baigė vidurinę mokyklą ir iš karto po jos 1993 m. įsimintinais Lietuvai metais, kada buvo atvykęs popiežius Jonas Paulius II įstojo į seminariją. 1999 m. vasarą buvo pašventintas diakonu, paskui pusei metų prabėgus, kad dar spėti prieš jubiliejinius metus, tai dar praeitam amžiuj, 1999 m. gruodžio 19 d. buvo pašventintas kunigu. Kaip kunigo tarnystę pradėjo Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bžanyčioje. Dar būdamas vikaru buvo paskirtas į nepilnamečių pataisos namus – tardymo izoliatorių kapelionu, juo buvo iki šiol nuo 2000 m. – 2018 m. 2001 m. buvo paskirtas į Rumšiškių parapiją klebonu. 2008 m. buvo paskirtas arkivyskupijos Caritas direktoriumi, juo buvo iki 2016 m. 2009 m. buvo paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonu. 2018m. liepos mėnesį pradėjo klebono tarnystę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje taip pat yra Jonavos dekanato dekanas.

Vikaras kun. Juozas Čičirka

Gimė 1956 m. rugpjūčio 15 d. Kaune. 1984-09 – 1988-08 – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje klierikas. 1991 m. gegužės 30 d. įšventintas kunigu. 1991-09 – 1992-05 – Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir Bridų (Šiaulių r.) pagrindinės mokyklos mokytojas 1992-05-06 – 1993-04  – Kauno Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos vikaras bei Kauno 12-osios ir 24-osios mokyklų mokytojas. 1993-04-24 – 2000-05 – Eržvilko Šv. Jurgio ir Vadžgirio Šv. Juozapo (Jurbarko r.) bažnyčių administratorius, o nuo 1994-09 iki 2000-06 tuo pačiu ir Eržvilko, Vadžgirio vidurinių mokyklų, Žindaičių, Rutkiškių Vilniškių pradinių mokyklų mokytojas. 2000-06 – 2003 m. – Stakių Šv. Antano Paduviečio ir Šimkaičių parapijų bažnyčių klebonas. 2003-04 – 2004-09 – Krakių (Kėdainių r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras. 2004-09-06 – 2006-05 – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras. 2006-05-10 2010-06 – Gudžiūnų (Kėdainių r.) Šv. Jėzaus širdies parapijos klebonas. 2010-06 – 2016 -06- Viduklės (Raseinių r.) Šv. Kryžiaus parapijos rezidentas. 2016-06-28 – iki dabar Jonavos šv. apašt Jokūbo parapijos vikaras.

 

PARAPIJOJE TARNAVĘ KUNIGAI

Klebonas kun. teol. lic. Audrius MIKITIUKAS
Jonavos dekanato dekanas
Gimė 1978 08 10, pašventintas kunigu 2002 11 09, parapijoje nuo 2007 06 28 iki 2018 07 20.

Klebonas dekanas kun. Audrius Mikitiukas gimė 1978 08 10 Plungės raj. Rūdaičių gyv. Nuo 1982 m. gyveno Raseinių raj. Betygalos miestelyje, kur ir baigė Maironio vidurinę mokyklą. 1996 – 2002 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Tais pačiais 2002 m. buvo pašventintas diakonu ir paskirtas pastoracinei praktikai Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, vėliau į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją. 2002 m. lapkričio 9 d. buvo pašventintas kunigu. 2002 11 11 paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru, vėliau dirbo Jonavos šv. apašt. Jokūbo, Kauno šv. Antano parapijų vikaru. 2003 lapkričio mėn. paskirtas Žeimių parapijos klebonu. Nuo 2005 vasario mėn. iki 2007 birželio dirbo Vytauto Didžiojo universiteto kapelionu. 2007 birželį paskirtas Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonu, tų pačių metų liepą – Jonavos dekanato dekanu. Nuo 2008 kovo 2 d. ėjo ir naujai įsteigtos Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos klebono pareigas.

Vikaras kun. fil. lic. Remigijus KUPRYS

Gimė 1965 04 27, pašventintas kunigu 1995 07 08, parapijoje nuo 2007 08 24  iki 2017 07.

A┼A Altaristas vikaras mons. Vincas PRANCKIETIS
Jubiliatas

1923 – 1948 – 2016

Gimė 1923 01 07, pašventintas kunigu 1948 10 31, parapijoje nuo 1974 04 20, iškeliavo į amžinybę 2016 05 03

Gimęs Labos geležinkelio stoties gyvenvietėje, Radviliškio r. Mokėsi Radviliškio r. Labos, Vabalių, Smilgių pradinėse mokyklose. Baigė Šeduvos gimnaziją. 1943 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1948 10 31 įšventintas kunigu. Už atsisakymą bendradarbiauti Saugumo organuose 1949 03 25 ištremtas į Sibirą. 1949-1955 m. Baikalo ežero žvejys. 1955-1959 m. Usolėje dirbo vairuotoju, buhalteriu. 1959-1960 m. Radviliškio parapijos vikaras. 1960-1962 m. Kauno Arkikatedros vikaras. 1962-1965 m. Vilkaviškio vyskupijos Didvyžių ir Žaliosios parapijų klebonas. 1965-1974 m. Kauno arkivyskupijos Siesikų parapijos klebonas. 1974-1994 m. Jonavos parapijos administratorius. Nuo 1994 m. Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras altaristas. 1991 m. nominuotas monsinjoru. Knygų „Baikalo žvejys“ (1998) ir „Ne vien duona…“ (2000) autorius, 2008 m. išleido laiškų rinkinį „Padraugaukime“. Jonavos miesto Garbės pilietis.