KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI PARAPIJOS GYVENIME!

SUAUGUSIEMS

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI. Visi Kristų tikintieji pagal savo galimybes kviečiami įsijungti į Dievo garbintojų gretas, adoruojant Eucharistinį Kristų nuolatinės adoracijos koplytėlėje (Vilniaus g. 11). O gal įsipareigosite ir bent vienai kitai pastoviai valandai dienos ar nakties metu? Kreipkitės į Vandą Jančiauskienę. Tel.: 861547760

MAMŲ MALDOS GRUPĖ „MOTINOS MALDOJE“. Renkasi trečiadieniais po vakaro Šv. Mišių parapijos namuose, Šeimos centro patalpose. Vad. Verutė Karnylienė Mob. tel.: 8 617 25557.

SUAUGUSIŲJŲ (SUMOS) CHORAS. Gieda sekmadieniais 1200 Šv. Mišiose. Vad. Egidijus Obrikis. Mob. tel.: 8 682 88 228.

VIDURAMŽIO CHORAS. Gieda penktadieniais 18.00 val. šv. Mišiose . Vad. Egidijus Obrikis.

ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS DRAUGIJA. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos skyrius. Tai bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. Renkasi maldai pirmaisiais mėnesių šeštadieniais 930 bažnyčioje. Vad.  Dalia Bartauskienė, tel. 869915530  www.siluva.lt

VYRŲ MALDOS GRUPĖ. Renkasi šeštadieniais 7.00 val. Švč. Sakramento adoracijos koplyčioje ir antradieniais apie 19.00 val. ( po vakaro Šv. Mišių) parapijos name Jaunimo centro patalpose. Vadovas Sigitas Greičius Mob. tel: 8 652 88455.

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS). Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos. Internetinė svetainė: www.ofs.lt.

„ALFA“ KURSAS SUAUGUSIEMS. Pamatiniai krikščionybės pagrindai suaugusiems. Vad. Egidijus Obrikis Mob. tel.: 8 682 88 228.


SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI

„CARITAS“ BENDRADARBIŲ GRUPĖ. Laukiami geranoriški ir darbštūs bendruomenės nariai, suaugusieji ir jaunimas, norintys prisidėti prie labdaringos, visuomenei naudingos veiklos. Koordinatorė Stanislava Daubarienė. Mob. tel.: 8 683 38 080.

PROCESIJŲ GRUPĖ. Laukiami norintys aktyviai dalyvauti procesijose šlovinant Viešpatį iškilmingų Bažnyčios švenčių metu. Vad. Vaida Tamelienė. Mob. tel.: 8 683 53 472.

PILIGRIMINĖS KELIONĖS. Koordinatorė Vanda Driukienė. Tel.: (8-349) 62 049.


JAUNIMUI

KATALIKIŠKAS JAUNIMO CENTRAS „VARTAI“. Laukiami visi aktyvūs, linksmi ir draugiški vaikai bei jaunuoliai. Jaunimo veikla labai turininga: savanorystė, bendrystė, stovyklos, išvykos, šlovinimas (jaunimas gieda sekmadieniais 1000 Šv. Mišiose) ir kt. Vad. Inga Kuuzeorg – Petrikonienė. Mob. tel. 8 620 77 433, el. paštas: inga.petrikoniene@takas.lt.


VAIKAMS

MINISTRANTAI. Altoriaus patarnautojai, Jėzaus draugai. Norintys jais tapti kviečiami drąsiai ateiti į zakristiją prieš Šv. Mišias. Vad. zakristijonas Regimantas. Mob. tel.: 8 609 54 971.

ADORUOTOJOS. Kviečiamos mergaitės, mylinčios Jėzų ir Mariją. Jų misija – savo buvimu, malda ir pavyzdžiu garbinti Dievą Šv. Mišių ir iškilmingų procesijų metu. Vad.  Vaida Tamelienė Mob. tel.: 8 683 53 472.


KITA INFORMACIJA

Klebonas kun. Vrginijus Birjotas. Mob. tel.:8 686 53 390, el. paštas: dekanas.jonava@gmail.com

 Vikaras Kun. Juozas Čičirka . Mob. tel. 8613 65 333

SEKMADIENINĖ KATECHEZĖS MOKYKLA.

Vaikų rengimas Pirmajai Šv. Komunijai,

jaunimo rengimas Sutvirtinimui .

suaugusiųjų rengimas Krikštui, Sutvirtinimui ir Pirmajai Šv. Komunijai.

Registracija vyksta rugsėjo mėnesį. Vad. Inga Kuuzeorg – Petrikonienė. Mob. tel. 8 620 77 433, el. paštas: inga.petrikoniene@takas.lt. Plačiau: www.jokuboparapija.lt.

DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS. Vad. Rasa Ambrulevičienė. Mob. tel.: 8 698 13 497, el. paštas: jonavos.s.c@gmail.com. Dekanas kun.  Virginijus Birjotas Mob. tel. 8 686 53 390, el. paštas: dekanas.jonava@gmail.com