KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI PARAPIJOS GYVENIME!

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI. Visi Kristų tikintieji pagal savo galimybes kviečiami įsijungti į Dievo garbintojų gretas, adoruojant Eucharistinį Kristų nuolatinės adoracijos koplytėlėje (Vilniaus g. 11). Yra galimybė įsipareigoti pastoviai valandai dienos ar nakties metu. Kreipkitės į Vandą Jančiauskienę. Tel.: 8 615 47759.

MAMŲ MALDOS GRUPĖ „MOTINOS MALDOJE“. Vad. Verutė Karnylienė. Tel.: 8 617 25557.

SUAUGUSIŲJŲ (SUMOS) CHORAS. Gieda sekmadieniais 1200 šv. Mišiose. Vad. Egidijus Obrikis. Tel.: 8 682 88 228.

VIDURAMŽIO CHORAS. Gieda penktadieniais 18.00 val. šv. Mišiose . Vad. Egidijus Obrikis. Tel.: 8 682 88 228.

ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS DRAUGIJA. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos skyrius. Tai bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. Vad.  Lina Stankauskienė. Tel. 8 699 15530  www.siluva.lt

VYRŲ MALDOS GRUPĖ. Renkasi šeštadieniais 7.00 val. Švč. Sakramento adoracijos koplyčioje. Vadovas Sigitas Greičius. Tel: 8 652 88455.

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS). Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos. Atsakingas asmuo Rasa Ambrulevičienė. Tel. 8 698 13497. Internetinė svetainė: www.ofs.lt.

„ALFA“ KURSAS SUAUGUSIEMS. Pamatiniai krikščionybės pagrindai suaugusiems. Vad. Egidijus Obrikis. Tel.: 8 682 88 228.

„CARITAS“ BENDRADARBIŲ GRUPĖ. Laukiami geranoriški ir darbštūs bendruomenės nariai, suaugusieji ir jaunimas, norintys prisidėti prie labdaringos, visuomenei naudingos veiklos. Koordinatorė Stanislava Daubarienė. Tel.: 8 683 38 080.

PROCESIJŲ GRUPĖ. Laukiami norintys aktyviai dalyvauti procesijose šlovinant Viešpatį iškilmingų Bažnyčios švenčių metu. Vad. Vaida Tamelienė. Tel.: 8 683 53 472.

PILIGRIMINĖS KELIONĖS. Koordinatorė Vanda Driukienė. Tel. 8 349 62 049.

KATALIKIŠKAS JAUNIMO CENTRAS „VARTAI“. Laukiami visi aktyvūs, linksmi ir draugiški vaikai bei jaunuoliai. Jaunimo veikla labai turininga: savanorystė, bendrystė, stovyklos, išvykos, šlovinimas (jaunimas gieda sekmadieniais 1000 šv. Mišiose) ir kt. Vad. Inga Kuuzeorg-Petrikonienė. Tel. 8 620 77 433, el. paštas: inga.petrikoniene@gmail.com.

MINISTRANTAI. Altoriaus patarnautojai, Jėzaus draugai. Norintys jais tapti kviečiami drąsiai ateiti į zakristiją prieš šv. Mišias. Vad. zakristijonas Regimantas Tamelis. Tel.: 8 609 54 971.

ADORUOTOJOS. Kviečiamos mergaitės, mylinčios Jėzų ir Mariją. Jų misija – savo buvimu, malda ir pavyzdžiu garbinti Dievą šv. Mišių ir iškilmingų procesijų metu. Vad.  Vaida Tamelienė. Tel.: 8 683 53 472.


KITA INFORMACIJA

Klebonas kun. Virginijus Birjotas. Tel.:8 686 53390, el. paštas: dekanas.jonava@gmail.com

 Vikaras kun. Juozas Čičirka . Tel. 8 613 65333

SEKMADIENINĖ KATECHEZĖS MOKYKLA.

Vaikų rengimas Pirmajai Šv. Komunijai,

jaunimo rengimas Sutvirtinimui,

suaugusiųjų rengimas Krikštui, Sutvirtinimui ir Pirmajai Šv. Komunijai.

Registracija vyksta rugsėjo mėnesį. Vad. Inga Kuuzeorg-Petrikonienė. Tel. 8 620 77433, el. paštas: inga.petrikoniene@gmail.com. Plačiau: www.jokuboparapija.lt.

DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS. Vad. Rasa Ambrulevičienė. Tel.: 8 698 13497, el. paštas: jonavos.s.c@gmail.com.