1. Šiandien, spalio 22-ąją, Bažnyčia švenčia misijų sekmadienį – rinkliava bus daroma misijų veiklai paremti.

 

  1. Popiežius išsakė susirūpinimą dėl labai rimtos ir vis blogėjančios padėties Gazos ruože. Pranciškus pranešė apie maldos ir pasninko už taiką iniciatyvą spalio 27 d., prie kurios paprašė prisijungti visas katalikų vyskupijas, tikinčiuosius ir visus, kam rūpi taika.

 

  1. Dėkojame už jūsų dosnumą – aukas, kurių dėka galime išlaikyti mūsų parapiją. Jau pradėjome šildyti parapijos namus ir bažnyčią. Dėkojame, kurie prisidedate prie šildymo išlaidų. Teatlygina Viešpats savo malonėmis už jūsų gerumą.

 

  1. Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galima užrašyti savo brangių mirusiųjų vardus. Visą Vėlinių oktavą – t. y. 8 dienas – visose šv. Mišiose melsimės už mirusiuosius, kurių vardai užrašyti ant vokų.

Primename, kad lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena. Tą dieną Bažnyčia pamini visus šventuosius, kurie su Kristumi yra dangaus garbėje.

Šv. Mišios lapkričio 1 d. bus švenčiamos sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Taip pat tądien 14.00 val. šv. Mišios bus Skarulių bažnyčioje, o 15.00 val. – kapinių koplyčioje.

Lapkričio 2-oji – Mirusiųjų minėjimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Po 12.00 val. šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinga procesija, prisimenant iškeliavusius Amžinybėn.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalą, „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ leidinius, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, 2024 metų kalendorių, žvakių.