Gražią gegužės 20 d. sekmadienio pavakarę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kartu su mons. Artūru Jagelavičiumi. Čia vyko Sutvirtinimo sakramento teikimas. Šiais metais parapijoje ruošėsi daugiau nei keturiasdešimt jaunuolių.

Sutvirtinimas1 (14)Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ homilijos metu dalinosi apie Šventąją Dvasią.  Kai šiandien švenčiame Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimą, daugeliui sunku įsivaizduoti kaip ji atrodo. Tarytum turim įsivaizdavimą apie Dievą Tėvą, Jėzų galime įsivaizduoti, nes jis gyveno žemėje, o kaip su Šventąja Dvasia? Ją galime pažinti iš ženklų – vėjas, ugnies liežuviai, nors jie neapčiuopiami, bet jie stipriai veikia. Šventoji Dvasia veikia žmonėse ir tą veikimą galime pastebėti, žinome Šventosios Dvasios dovanas, ji gali reikštis įvairiais būdais. Pavyzdžiui misionieriai, kurie keliauja į tolimus kraštus siekdami skleisti Gerąją Naujieną, ji pajėgūs daug ką išverti, nes turi gyvą tikėjimą, juose veikia Šventoji Dvasia. Sutvirtinimas1 (57)Kaip pavyzdžiui kalinami žmonės tremtyje galėjo ištverti nesuvokiamus dalykus ir kas kitas jiems galėjo padėti, jei ne Šventoji Dvasia? Ir jums linkiu, kad ta Šventoji Dvasia, kurią šiandien gausite savo gyvenimui jumyse veiktų. Tada, kai bus sunku, kai būsite nusiminę, kai reikės paguodos, užuojautos, kai nieko nebesinorės, kad aplankytų jus tvirtumo Dvasia, kad galėtumėte ištverti. Tada, kai mokykloje kas nors pasišaipys dėl to, kad einate į Bažnyčią, tai žmogus juokiasi, kuris nepatyrė, tame išbūti reikia tvirtumo, maldingumo Dvasios. Ir ne piktumu atsikirstume, bet paaiškindami apie tai, kaip mes gyvenime pažinome Šventąją Dvasią, ką ji mums duoda. Kad nepasiduotumėte pagundoms, kad ir ką siūlytų. Šventoji Dvasia tarsi neapčiuopiama, nesutramdoma, nesuvaldoma, bet kai matai, kad žmogus gyvena su Šventąją Dvasia, jos įkvėpti, jos mokomi, jos drąsinami, tada supranti, kad ji yra gyva, artima ir kiekvieną iš mūsų gyvenimą padaro džiugų.

Sutvirtinamieji ir jų artimieji dėkingi arkivyskupui Lionginui Virbalui už suteiktą sakramentą, klebonui kun. Audriui Mikitiukui už palydėjimą ruošimosi metu, parapijos Sekmadieninės mokyklos vadovei ses. Pranciškai už nenuilstamą troškimą dalintis tikėjimo tiesomis bei kvietimą sutikti ir priimti Dievą į savo gyvenimus, taip pat kantrioms ir atkaklioms parapijos katechetėms, kurios visus metus jaunuolius lydėjo iki šios dienos.

Daugiau nuotraukų galima rasti ČIA

Milita Žičkutė-Lindžienė