PIC_29282016 m. spalio 9 d. Prieš Eucharistijos šventimą šv. Apašt. Jokūbo bažnyčioje vilnijo Rožinio malda Garbės slėpiniais, vėliau girdėjome ses. Pranciškos įdomią ir svarbią katechezę apie Eucharistiją ir kaip tam paruošti savo širdis.

Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas.

Visi džiaugsmingi atidžiai klausėmės vysk. Kęstučio homilijos. PIC_2924Po šv. Mišių aukos vyskupas skaitė pasiaukojimą švč. Mergelei Marijai, po to Gyvojo Rožinio vadovė Aldona Konderauskienė padėkojo visiems gausiai susirinkusiems, vyskupui Kęstučiui, dekanui kun. Audriui, ses. Pranciškai ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovei Nijolei  bei visiems svečiams. Dekanas kun. Audrius džiaugėsi Gyvojo Rožinio susirinkusiais nariais ir jų aktyvumu bei gebėjimu iš ties švęsti liturgijos slėpinį, ypatingai padėkojo vadovei Aldonai už organizuotumą ir gebėjimą apjungti.

PIC_2997Agapė vyko Jonavos kultūros centro mažojoje salėje. Narių susirinko  apie 200, sutikti jie dviejų parapijiečių merginų griežiama smuiko melodija. Visi susėdo prie šventinio suneštinio stalo. Rožinio nariai Greta Nekrošiūtė ir vargonininkas Egidijus Obrikis atliko giesmę „Ave Marija“.  Vaišes palaimino vyskupas Kęstutis. Į agapę atvyko, savo parapijose atlaikęs Mišias, ir  PIC_3057Gyvojo Rožinio dvasios vadovas kun. Raimundas Kazaitis, taip pat kun. Šarūnas Petrauskas iš Ukmergės, kun. Giedrius Maskolaitis iš šv . Jono parapijos.

Šventėje savo liudijimu pasidalino vysk Kęstutis Kėvalas. Visų širdis palietė jo pasakojimas apie vaikelį, užaugusį ant asfalto vargšų kvartale, kai jis pirmą kartą pamatė nukryžiuotą žmogų ant kryžiaus klausė „kodėl jam taip padarė“ ir po to prašė „pakelk mane“, kad galėtų pabučiuoti Jo kojas. Tuo vaiku pasekė ir kiti vaikai, buvę toje ekskursijoje, kurie niekada nebuvo girdėję apie Jėzų Kristų, bet išgirdę pagarbino Jį.

Šitoje šventėje matėsi, kaip pakelia, suvienija, pradžiugina visus Rožinis, kokia jo stebuklinga galia.

Jonavos dekanato Šv. M. Marijos Gyvasis Rožinis (istorija)

PIC_31082012 m. spalio mėn sėkmingai evangelizacijai pop. Benedikto paskelbtuose tikėjimo metuose įvykdyti buvo nutarta organizuoti Rožinio maldą. Buvo suburta  150 maldininkų, įsipareigojusių melstis per tuos metus. Po metų , 2013 metais, dauguma toliau nesimeldė, o iš likusių buvo pradėta organizuoti Gyvąjį Rožinį, prisidėjo naujų narių (iki 200). PIC_3110Visi buvo suskirstyti į būrelius po vieną pilną rožinį, paskirti būrelių vadovai, dauguma iš Šiluvos Šv. M. Mergelės Jonavos dekanato narių. Kadangi ir pati idėja kilo ses. Pranciškai per Šiluvos draugijos eilinį susirinkimą, visiems buvo paruošta reikiama literatūra, intencijos ir dauguma įsigijo br. Benedict ir Groeshel C.F.R. Rožinio slėpinių meditacijų knygutes „Rožinis-vilties vėrinys“. Visi būreliai pavadinti šventųjų globėjų vardais. Yra ir tik jaunimo būrelis „šv. J. Bosko“ vardo, šeimų „šv. Dominyko“, vyrų „šv. Kirilo ir Metodijaus“, mamų „šv. Pranciškaus Salezo“ ir kiti. Viso 24 būreliai apjungia 450 žmonių šiuo metu.

Bendradarbiaujam su Ukmergės Gyvuoju Rožiniu, patirties semiamės iš Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio daugiatūkstantinės „armijos“ vadovės p. Nijolės Gylienės.

2015 m buvo pirmas Gyvojo Rožinio viso dekanato narių susitikimas-šventė. Dalyvavo apie 170 narių, visi buvo džiaugsmingi, sujungti ir paliesti Šv. Dvasios.PIC_3055

 

Informacija dalinasi Aldona Konderauskienė