PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje bus vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradeda vykdyti veiklą.

Jonavos mieste vis dar  yra nemažai socialinės rizikos suaugusių asmenų. Tai socialinės rizikos ir vienišumo grupės: benamiai (nakvynės namų ir sąvartyno gyventojai), senjorai ir pagyvenę vieniši žmonės, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų bei tremtiniai.  Atlikus apklausą Jonavos mieste  buvo  nustatyta, kad Jonavoje tokių paslaugų, kurios planuojamos teikti šiame projekte, nėra. Poreikis buvo nustatytas iš tikslinės grupės (benamių, sąvartyno gyventojų, vienišų asmenų, tremtinių, grįžusių iš įkalinimo įstaigų) žodinės apklausos.  Projektu  bus siekiama  mažinti socialinę atskirtį ir suteikti galimybę oriai integruotis ir dalyvauti vietos bendruomenės ir Jonavos miesto socialiniame, kultūriniame, dvasiniame gyvenime. Tikslas – išplėsti  paslaugą, sukurti  sociokultūrines veiklas socialinės rizikos asmenims, taip sumažinant jų socialinę atskirtį ir užtikrinant orią senatvę.

Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos suaugę asmenys ir asmenys grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų.

14 mėnesių numatomos projekto veiklos  orientuotos į socialinių- higienos įgūdžių stiprinimą bei prevenciją, sociokultūrinės  pagalbos teikimą, organizuojant įvairius edukacinius, kultūrinius renginius bei suburiant žmones į bendravimo grupeles, savanorių mokymus ir refleksiją, numatant bendradarbiavimo galimybes ir pačių senjorų įsitraukimą į savanorystę, psichologinės pagalbos teikimą, organizuojant teminius susitikimus, išvykas, individualias konsultacijas. Laukiamas projekto rezultatas – projekte dalyvaus 25 dalyviai, 30 savanorių, bus suorganizuoti 53 sociokultūriniai renginiai,  projektu bus sukurtos naujos 4 išplėstinės sociokultūrinės veiklos (nuolatiniai teminiai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, piligriminės išvykos, tradiciniai bendruomenės koncertai) ir  atnaujinta 1 esama paslauga – maitinimas, papildant sociokultūriniais renginiais ( 4 tradicinės šventės benamiams ir sąvartyno gyventojams).

ES agentūra projektui įgyvendinti skyrė 48 474,99 (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt keturių eurų 99 ct), Jonavos rajono savivaldybė prisidės- 3930,40 eur.

Projekto koordinatorė Inga Petrikonienė