1. Visiems parapijiečiams ir svečiams dėkojame už 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio paramą, kurią paskyrėte mūsų parapijai. Į parapijos sąskaitą buvo pervesti 4136 eurai. Tegul Viešpats gausiai atlygina savo malonėmis.

 

  1. Parapijiečiai liepos 30 d. (šeštadienį) kviečiami į Gyvojo Rožinio draugijos šventę Dusetų Švč. Trejybės parapijoje.

Išvykstama 7.00 val. nuo knygyno, kelionės kaina 20 eurų. Registracija pas draugijos vadovę Aldoną Konderauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos stalelio arba parapijos raštinėje. (Gyvojo Rožinio draugijos nariai registruojasi pas savo būrelių vadovus.)

 

  1. Liepos 24 d. (sekmadienį) – Skarulių šv. Onos bažnyčia minės 400 metų jubiliejų. Bus švenčiami iškilmingi atlaidai – šv. Mišias aukos kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Tądien šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos tik  8. 00 ir 10.00 val. Sumos šv. Mišių nebus.

Visus kviečiame švęsti šv. Onos atlaidus Skaruliuose.

Šv. Mišios Skarulių bažnyčioje  bus aukojamos 12.00 val.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugpjūčio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Artuma“, įvairios maldaknygės.