Gruodžio 10 dieną šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko adventinės rekolekcijos „Kaip geriau švęsti Šv. Mišias“, kurias vedė Marijos radijo programų direktorius kunigas Saulius Bužauskas.

Rekolekcijose dalyvavo Jonavos ir Ukmergės Gyvojo rožinio draugijų nariai, Jonavos miesto tikintieji.

Rekolekcijos prasidėjo Gailestingumo valanda: melstasi Gailestingumo vainikėlį. Po maldos rekolekcijų vadovas kun. S. Bužauskas katechezėje kvietė stabtelti ties Šv. Mišių aukos prasme ir svarba: kalbėta apie tai, kaip pasiruošti ir švęsti Eucharistiją.

Šventimas, svečio mintimis, prasideda atidžiu pasiruošimu: prieš Mišias perskaitome dienos Dievo Žodį, apmąstome asmeninę intenciją, kurią atnešime į Mišių auką, jei reikalinga, atliekame išpažintį, nepamirštame valandos laiko pasninko, atvykstame į Mišias anksčiau, kad turėtume laiko nusiraminimui, susikaupimui. Pasiruošimas Eucharistijai labai svarbus: eikime į šį šventimą taip, kaip į pirmas ir paskutines Mišias savo gyvenime. Rekolekcijų vadovas priminė, jog Šv. Mišios – gyva bendruomenės, ne privati, malda, kviečianti į sąmoningą dalyvavimą: giedokime, atidžiai klausykimės Dievo Žodžio, pamokslo, atliepkime į visuotinės maldos mintis, labai svarbus momentas – Pakylėjimas ir, žinoma, Šv. Komunijos priėmimas, kuris kiekvieną kartą turi būti ypatingas. Pasibaigus Eucharistijos šventimui neskubėkime išeiti iš bažnyčios, pasilikime kelias minutes tyloje, apmąstyme. Po Mišių visada išeiname paguosti, sustiprinti, norintys mylėti. Kunigas Saulius paskatino nepamiršti ir namuose likusiųjų, nešventusių Mišių aukos: „jei namuose yra netikinčių, atneškime jiems Dievo artumą: grįžę apkabinkime, pabučiuokime“. Katechezė apibendrinta mintimi, jog Šv. Mišios – išskirtinis įvykis ir kiekvienose Mišiose svarbūs trys dalykai: Viešpaties garbinimas, prašymas ir padėka.

Pabendravę agapėje, tikintieji prie Švč. Sakramento meldėsi rožinio maldą, kuriai vadovavo rekolekcijų vedantysis. Malda, adoracija, atgailos sakramento šventimu ruoštasi rekolekcijų kulminacijai – Šv. Mišioms. Homilijoje kalbėta apie gerumą ir šilumą, kuriuos nešdami kitiems, sušylame ir patys. Tikėkime taip, „kad ir kiti nuo mūsų tikėjimo sušiltų“, – sakė kun. Saulius.

Už gyvą ir gilų adventinio susikaupimo laiką dėkojame rekolecijų organizatoriams – Jonavos Gyvojo rožinio draugijai (vadovė A. Konderauskienė), rekolekcijų vadovui kun. S. Bužauskui ir visiems tikintiesiems.

Dievas telydi į Kristaus gimimo šventę kasdieniu šilumos prisilietimu.

Parapijos informacija

Nuotraukos