Informacija apie Krikšto sakramento teikimą

Rūpintis dėl savo vaikelio Krikšto ir tinkamai jam pasiruošti patartina dar kūdikio besilaukiant.

Dėl Krikšto kreipiamasi į parapijos raštinę (kad būtų įmanoma tinkamai pasiruošti Krikštui).

Vaikelio tėvai prieš Krikštą susitaria susitikti pokalbiui su parapijos klebonu.

Jei vaikelio tėvai nesusituokę bažnyčioje, teapsvarsto galimybę susituokti.

Reikalavimai krikštatėviams: 

1.  norėti atlikti šią pareigą;

     būti sulaukus šešiolikos metų amžiaus,

     būti kataliku, sutvirtintu ir priėmusiu Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą, taip pat gyvenančiu pagal tikėjimą,

     nebūti krikštijamojo tėvu ar motina.

2. Jei asmuo nėra katalikas, leidžiama būti tik krikšto liudininku.

 

Krikštas teikiamas Velyknaktyje arba bet kurią kitą sutartą dieną ir valandą.

Tėvelius su krikštatėviais ypač raginame dalyvauti kiekvieną sekmadienį Šv. Mišiose.

Tėvelius ir krikštatėvius raginame prieš vaikelio Krikštą atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją, idant ta kilnia proga visi, priartėję prie Dievo, būtumėte Jojo palaiminti.

Svarbi krikštatėvių pareiga yra pagalba tėvams katalikiškai auklėti vaikelį.

Krikšto šventės pagrindas – padėka Dievui už kūdikį bei krikščioniško džiaugsmo iškilmės už naują bendruomenės narį ir Dievo įvaikį.

Krikštui kviečiame registruotis parapijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje.

 

Gyvenančiųjų užsienyje dėmesiui

Užsienyje gyvenančius tėvelius raginame savo vaikus krikštyti gyvenamos vietos parapijoje.

Norintys pakrikštyti vaikus pas mus turi pasiruošti Krikštui pagal aukščiau aprašytą tvarką arba gyvenamos vietos katalikų parapijoje ir pristatyti tos parapijos klebono pasirašytą pažymėjimą.

Suaugusiųjų Krikštas

Krikšto sakramentą gali priimti bet kokio amžiaus nekrikštytas žmogus. Suaugusiųjų pasiruošimui Krikštui mūsų parapijoje yra speciali programa, dėl kurios reiktų kreiptis į Sekmadieninę mokyklą.

Raštinės tel.: 8 650 76401 arba (8 349) 54842.

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos internetinė svetainė: www.jokuboparapija.lt