Informacija apie Krikšto sakramento teikimą

Rūpintis dėl savo vaikelio Krikšto ir tinkamai jam pasiruošti patartina dar kūdikio besilaukiant.

Dėl Krikšto kreipiamasi ne vėliau kaip prieš mėnesį (tam tikrais atvejais prieš dvi savaites) į parapijos raštinę (kad būtų įmanoma tinkamai pasiruošti Krikštui).

Vaikelio tėvai prieš Krikštą turi išklausyti tris pasiruošimo Krikštui katechezes (jos vyksta kitame puslapyje – nurodytu grafiku, užtrunka 8 dienas).

Jei vaikelio tėvai nesusituokę bažnyčioje, teapsvarsto galimybę susituokti. Tuomet kviečiame juos į 8 užsiėmimus apie Santuoką šeimos centre (grafiko prašykite raštinėje arba galite jį rasti parapijos interneto svetainėje: www.jokuboparapija.lt).

Krikštatėviai turi dalyvauti visose trijose pasiruošimo Krikštui katechezėse kartu su vaikelio tėvais. Jei krikštatėviai gyvena labai toli, tepaprašo savo parapijos klebono paruošti juos Krikštui ir gauti pažymą.

Pagal Romos katalikų Bažnyčios mokymą (kan. 874) reikalavimai krikštatėviams yra tokie:

1. Kad kam nors būtų leidžiama prisiimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad:

būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba, tokių nesant, klebono ar teikėjo;

būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą;

būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį;

būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą * bei prisiimamą pareigą;

nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;

nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku.

*Krikštatėviais negali būti tie, kurie gyvena santuokinį gyvenimą be bažnytinės Santuokos

*Kan. 873 Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.

Krikštas teikiamas Velyknaktyje ir šeštadieniais (11 val.) arba bet kurią kitą sutartą dieną ir valandą. Vienu metu krikštyti, pagal Kūdikių Krikšto apeigyno rekomendaciją, galima ir kelis vaikus. Įprastai gavėnios metu nekrikštijama.

Tėvelius su krikštatėviais ypač raginame dalyvauti kiekvieną sekmadienį Šv. Mišiose.

Tėvelius, gyvenančius Bažnyčios palaimintoje Santuokoje, ir krikštatėvius raginame prieš vaikelio Krikštą atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją, idant ta kilnia proga visi, priartėję prie Dievo, būtumėte Jojo palaiminti.

Kad Krikšto malonė galėtų išsiskleisti, svarbi yra krikštatėvių pagalba tėvams katalikiškai auklėjant vaikelį. Krikštatėviai turi būti tvirtai tikintys (patys savo gyvenimu liudyti tikėjimą), pajėgūs ir pasirengę pakrikštytajam padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu (KBK 1255).

Krikšto šventės pagrindas – padėka Dievui už kūdikį bei krikščioniško džiaugsmo iškilmės už naują bendruomenės narį ir Dievo įvaikį. iškilmių pietums ir pačiai šventei nederėtų rinktis alkoholio, kuris su liūdesiu apgaubia kiekvieną šventę.

Krikštui privaloma registruotis parapijos raštinėje.

 

Gyvenančiųjų užsienyje dėmesiui.

Užsienyje gyvenančius tėvelius raginame savo vaikus krikštyti gyvenamos vietos parapijoje.

Norintys pakrikštyti vaikus pas mus turi pasiruošti Krikštui pagal aukščiau aprašytą tvarką arba gyvenamos vietos katalikų parapijoje ir pristatyti tos parapijos klebono pasirašytą pažymėjimą.

Krikšto sakramentą gali priimti bet kokio amžiaus nekrikštytas žmogus. Suaugusiųjų pasiruošimui Krikštui mūsų parapijoje yra speciali programa, dėl kurios reiktų kreiptis į Sekmadieninę mokyklą.

Tikimės Jūsų sąmoningumo ir ypatingo atsidavimo ruošiantis šiam svarbiausiam Jūsų mylimo vaikelio gyvenimo įvykiui. Telaimina Dievas tolimesnius Jūsų gyvenimo žingsnius.

Raštinės tel.: 8 650 76401 arba (8 349) 54842.

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos internetinė svetainė: www.jokuboparapija.lt

Jonavos dekanato kunigai

Kelios ištraukos iš Kanonų Teisės kodekso:

Kan. 515

1. Parapija yra konkreti, dalinėje Bažnyčioje pastoviai įsteigta Kristaus tikinčiųjų bendruomenė, kurios pastoracija, vadovaujant dieceziniam vyskupui, patikėta klebonui, kaip jos savam ganytojui.

Kan. 519

Klebonas yra savas jam pavestos parapijos ganytojas, vykdantis jam patikėtos bendruomenės pastoraciją, vadovaujant dieceziniam vyskupui, su kuriuo yra pašauktas dalyvauti Kristaus tarnystėje, kad tai pačiai bendruomenei vykdytų mokymo, pašventinimo ir valdymo pareigas, taip pat bendradarbiaujant kitiems kunigams ar diakonams ir padedant Kristaus tikintiesiems pasauliečiams pagal teisės normą.

Kan. 528

1. Klebonas turi pareigą rūpintis, kad parapijoje gyvenantiesiems būtų skelbiamas pilnutinis Dievo žodis; todėl turi rūpintis, kad Kristaus tikintieji pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, ypač sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis sakoma homilija bei katecheze, taip pat turi puoselėti evangelinę dvasią skatinančią veiklą, taip pat ir susijusią su socialiniu teisingumu; ypač turi rūpintis katalikišku vaikų ir jaunimo auklėjimu; turi dėti visas pastangas, taip pat ir bendradarbiaudamas su Kristaus tikinčiaisiais, kad Evangelijos žinia pasiektų taip pat ir tuos, kurie nutolo nuo religijos praktikos arba neišpažįsta tikrojo tikėjimo.

2. Klebonas turi pasirūpinti, kad Švenčiausioji Eucharistija būtų parapijos tikinčiųjų susirinkimo centras; darbuotis, kad Kristaus tikintieji stiprintųsi maldingu sakramentų celebravimu, ypač, kad dažnai priimtų Švenčiausiosios Eucharistijos ir Atgailos sakramentus; be to stengtis, kad jie būtų ugdomi maldos praktikai, taip pat ir šeimose, sąmoningai ir aktyviai dalyvautų šventojoje liturgijoje, kurią klebonas, vadovaujant dieceziniam vyskupui, privalo tvarkyti savo parapijoje ir prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiavimų.