DĖL PANDEMINĖS SITUACIJOS

NEVYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA KOPLYČIOJE.

TODĖL VISUS,  PASIILGUSIUS  GYVOJO JĖZAUS ŠVENČIAUSIAJAME  SAKRAMENTE,

KVIEČIAME  Į

ADORACIJĄ SEKMADIENIAIS BAŽNYČIOJE.

ŠVČ. SAKRAMENTAS BUS IŠSTATOMAS

PO 10 VAL. ŠV. MIŠIŲ IKI 12 VAL.

 

BAŽNYČIOJE ŠIOS  GAVĖNIOS METU NEINAMAS KRYŽIAUS KELIAS APMĄSTANT  KRISTAUS

KANČIĄ GIEDANT.

KVIEČIAME MELSTIS  INDIVIDUALIAI NESIBŪRIUOJANT.