Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio draugija

Pasiaukojimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai aktas

 Švenčiausioji Mergele Marija, Gailestingumo motina, aukoju  save Tavo Nekalčiausiajai Širdžiai.

Ryžtuosi gyventi su Dievu ir Dieve ir vykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus Krikšto metu.

Meldžiuosi už šeimas, kad jose stiprėtų krikščioniškasis tikėjimas, dora ir šventa meilė, prašau taikos pasauliui, maldauju  išminties visiems, skelbiantiems Dievo Žodį.

Įsipareigoju siekti vidinio atsivėrimo Šventajai Dvasiai, išvaduojančiai mane nuo ydų ir trūkumų bei suteikiančiai drąsos vykdyti Tėvo valią.

Prašau Tave, brangiausioji Motina, užtarimo asmeniniame krikščioniškame gyvenime, įsipareigoju vykdyti Bažnyčios kvietimą – gyventi pagal Evangeliją, klausytis Dievo balso maldoje, ieškoti susitaikymo ir ramybės atgailoje, džiaugtis laiminimu ir stiprinimu Šventosiose Mišiose, dalintis duona ir žodžiu vykdant apaštalavimo darbus.

Pasižadu kasdien melstis Rožinio maldą, sąmoningai apmąstyti slėpinius, prašyti kitiems atsivertimo ir stengtis būti pavyzdžiu kiekvienam broliui ir  seseriai.

Siekiu išlaikyti vienybę su Šventuoju Tėvu, vyskupais ir kunigais, melstis už juos ir klausyti jų pamokančių žodžių.

Šiandien vėl šaukiuosi  Tavęs, Jėzaus ir mūsų Motina, laukdamas užtarimo sau ir visiems Tavo vaikams. Amen.

Imprimatur

                                                                     + Linas Vodopjanovas, OFM

                                                                          Episcopus Panevėžensis

 

Popiežiaus Pranciškaus ir Jonavos dekanato Gyvojo rožinio draugijos maldų intencijos

2022 Viešpaties metams

 

S a u s i s

Popiežiaus intencija: Persekiojami dėl religijos

Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

Jonavos dekanato Gyvojo rožinio intencija: Taika

Melskimės už taiką ir ramybę pasaulyje.

 

V a s a r i s

Popiežiaus intencija: Vienuolės

Melskimės už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.

Jonavos dekanato  GR intencija: Sinodas

Melskimės už visuotinę ir vietinę Bažnyčią, prašydami Šventosios Dvasios, kad parodytų teisingą kelią, kad vyskupų Sinodas atnaujintų Bažnyčios veidą.

 

K o v a s

Popiežiaus intencija: Gyvybės gynimas

Melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę.

Jonavos dekanato GR intencija: Ligoniai

Melskimės už ligonius, kad savo kančiose būtų vieningi su Viešpačiu Jėzumi, kad sergantys asmenys kuo dažniau  priimtų gydomąjį Ligonių sakramentą.

 

B a l a n d i s

Popiežiaus intencija: Sveikatos apsaugos darbuotojai

Melskimės už sveikatos apsaugos darbuotojus, slaugančius ligonius ir senus žmones,

ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas.

Jonavos dekanato  GR  intencija: Pašaukimai  į dvasinį luomą

Melskimės už naujus pašaukimus, kad Dievas įkvėptų kuo daugiau jaunuolių sekti Kristų.

 

G e g u ž ė

Popiežiaus intencija: Jaunimas

Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Jonavos dekanato  GR  intencija: Už Šventąjį Tėvą ir visą Lietuvos dvasininkiją

Melskime dvasininkijai  dieviškos stiprybės, pranašiškos   dvasios ir  Švč. M. Marijos globos bei apsaugos.

 

B i r ž e l i s

Popiežiaus intencija: Krikščioniškos šeimos

Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos  įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

Jonavos dekanato GR intencija: Lietuvos valdžia

Melskimės už Lietuvos valdžią, kad jos veikla atspindėtų krikščioniškas vertybes, kad naujai priimami įstatymai neprieštarautų Kristaus          mokymui.

 

L i e p a

Popiežiaus intencija:  Seni žmonės

Melskimės už senus žmones, kurie yra tautos šaknys ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį.

Jonavos dekanato GR intencija: Šeimos

Melskimės, kad Dievas saugotų šeimas, kad naujos ideologijos nepažeistų santuokos, kaip vyro ir moters sąjungos, šventumo.

 

R u g p j ū t i s

Popiežiaus intencija: Smulkieji verslininkai

Melskimės už smulkiuosius ir vidutinius verslininkus, paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklą ir tarnauti savo bendruomenėms.

Jonavos dekanato GR intencija: Pal. Teofilius Matulionis

Melskimės, kad pal. Teofilius Matulionis bei kiti Dievo paskirtieji būtų iškelti į altorių garbę, kad galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje.

 

R u g s ė j i s

Popiežiaus intencija: Mirties bausmės panaikinimas

Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta  mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.

Jonavos dekanato G.R. intencija: Mokytojai, katechetai, parapijų aktyvistai

Melskimės už mokytojus, dėstytojus, katechetus, kad jų kilni misija visada būtų motyvuota ir patarnautų kitų žmonių, ypač jaunimo, dvasiniam augimui.

 

S p a l i s 

Popiežiaus intencija: Bažnyčia

Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

Jonavos dekanato G R  intencija: Gyvojo  Rožinio draugija

Melskimės prašydami visiems Gyvojo rožinio nariams bei jų artimiesiems – nuolatinio Švč. Trejybės, Švč. M. Marijos ir visų šventųjų palaiminimo.

 

L a p k r i t i s

Popiežiaus intencija: Kenčiantieji vaikai

Melskimės, kad kenčiantiems vaikams – gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams – būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę.

Jonavos dekanato GR intencija: Už mirusius

Melskimės prašydami Dievo gailestingumo, visų šventųjų užtarimo, Dangaus Karalystės visiems mirusiems dvasininkams, Gyvojo rožinio draugijos nariams jų artimiesiems bei kenčiančioms sieloms.

 

G r u o d i s

Popiežiaus intencija: Savanoriai ir humanitarinės organizacijos

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendravimo kelių.

Jonavos dekanato GR intencija: Padėka

Melskimės dėkodami Dievui už Jo globą Gyvojo rožinio draugijos nariams, už malones, parirtas per besibaigiančius metus, ir prašydami Viešpaties palaiminimo  draugijos maldininkams ateinančiais metais.

 

Intencijas parengė Gyvojo rožinio vadovė Aldona Konderauskienė.

Suderinta: Gyvojo rožinio draugijos dvasinis  vadas kun., teol.lic. Rytis Gurkšnys.