1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: giedama arba kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyksta prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.
2. Šiandien švenčiame Šeštinių iškilmę. Prieš 12 val. šv. Mišias vyks Šeštinių procesija aplink bažnyčią. Šios dienos rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai ir spaudai paremti.
Kitą sekmadienį švęsime Sekminių iškilmę.
Prasidėjo maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.
3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei: giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks šiokiadieniais ir šeštadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.40, sekmadieniais prieš Sumą – 11.50 val.
4. Birželio 4 d., sekmadienį, švęsime Švč. Trejybės atlaidus.
Taip pat melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo gyvų ar mirusių tėvų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas – visose šv. Mišiose melsimės už tėvus.
5. Visus iškilusius klausimus dėl Švč. Sakramento koplytėlės adoracijos grafiko laikinai kviečiame derinti su Onute Kolosovskiene.
6. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, gegužės ir birželio mėnesių „Magnificat“, taip pat žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, žvakių ir kitų devocionalijų.