1. Visą Vėlinių oktavą – t. y. 8 dienas – visose šv. Mišiose melsimės už mirusiuosius, kurių vardai užrašyti ant vokų. Primename apie galimybę laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines sąlygas atlaidams gauti: Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1-8 d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

 

  1. Šiandien mūsų bažnyčios gale Marijos radijo savanoriai renka aukas. Prisidėkime prie katalikiško balso plėtros.

 

  1. Nuo lapkričio 12 iki 20 d. imtinai Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Aušros Vartų atlaidus lapkričio 19 d. (šeštadienį). Išvykstama 8 val. ryte nuo knygyno. Kelionės kaina 10 eurų. Registracija bažnyčios raštinėje, sekmadienį – bažnyčios gale arba pas piligriminių kelionių vadovę Liną Stankauskienę.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti 2023 metų kalendorių, pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra, lapkričio mėnesio „Magnificat“, žurnalai „Artuma“, įvairios maldaknygės.