1. Žemaičių Kalvarijoje nuo liepos 1 iki 12 d. imtinai vyksta Didieji atlaidai.
Nuo liepos 10 d. iki 17 d. imtinai Marijampolės bazilikoje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.
 
2. Liepos 24 d. (sekmadienį) – Skarulių šv. Onos bažnyčios 400 metų jubiliejaus minėjimas. Bus švenčiami iškilmingi atlaidai – šv. Mišias aukos kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.
Tądien šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos tik 8. 00 ir 10.00 val. Sumos šv. Mišių nebus.
Visus kviečiame švęsti šv. Onos atlaidus Skaruliuose.
Šv. Mišios Skarulių bažnyčioje bus aukojamos 12.00 val.
 
3. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugpjūčio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Artuma“, įvairios maldaknygės.