1. Kasdienės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei birželio mėnesį yra vadinamos birželinėmis pamaldomis. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais – 11.50 val. prieš Sumos šv. Mišias.
2. Šiandien švenčiame parapijinius Švč. Trejybės atlaidus. Po Sumos šv. Mišių vyks procesija lauke aplink bažnyčią.
Šiandien galima laimėti visuotinius atlaidus: reikia atlikti išpažintį (būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės), priimti šv. Komuniją, pasimelsti šv. Tėvo intencija (tai malda ne už popiežių, bet ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas – birželio mėnesio popie-žiaus intencija yra: už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą).
3. Birželio 13 d. – pirmadienį – Jonavos dekanato diena Šiluvoje, kur švenčiame kasmėnesinius Dievo Motinos Marijos atlaidus. Kviečiame visus jungtis į šią piligriminę kelionę.
Išvykstame 7 val. ryte nuo knygyno. Kelionės kaina 10 eurų. Registruotis galima bažnyčios gale.
4. Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – 15 val. Jonavos kapinėse esančioje tremtinių koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios.
5. Birželio 19 dieną švęsime Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Bus organizuojama procesija miesto gatvėmis, tad raginame kuo gausiau įsijungti tą dieną į procesiją visas mūsų parapijos organizacijas, būrelius, maldos grupes, visus tikinčiuosius. Tai bus mūsų tikėjimo liudijimo šventė visam Jonavos miestui, tad svarbus gausus ir sąmoningas dalyvavimas.
6. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: gegužės ir birželio mėnesio „Magnificat“, „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „Kelionė“, įvairios maldaknygės.