1. Prasidėjo Adventas – laukimo, atsivertimo, vilties, dalijimosi metas. Laikomasi rimties, penktadieniais ir Šv. Kūčių dieną privalomas pasninkas.
  2. Švč. M. Marijos valandos („Rarotos“) advento laikotarpiu bus giedamos kiekvieną sekmadienį 7.30 val.
  3. Kalėdaičių galite įsigyti  po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje, o šiokiadieniais – raštinėje.
  4. Skaruliuose Šv. Mišios gruodžio mėnesį bus aukojamos gruodžio 5 d. 14 val. ir Šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.).
  5. Kviečiant dalytis su vargingiau gyvenančias,  prie altoriaus  padėta pasninko vaisių skrynia, į kurią galima dėti negendančius maisto produktus;  taip pat moteris kviečiame megzti kojines, pirštines (siūlų galima gauti parapijos raštinėje). Visa tai bus panaudota ruošiant  dovanas  vargstantiems Šv. Kalėdų proga.
  6. „Caritas“ bažnyčios gale renka aukas savo veiklai ir platina „Carito“ žvakeles.  Kitą sekmadienį  (12-05 d.) pusė  rinkliavos, surinktos  Šv. Mišiose, bus skirta „Carito“  Advento sekmadienio
  7. Bažnyčios gale prie spaudos stalo ir raštinėje galima įsigyti knygų, įprastų periodinių leidinių, maldaknygių. Advento laikotarpiui vaikams išleista knygelė „Advento kelionė“ bei Advento kalendorius, skaitantiems Šv. Raštą – knygelė „Metai su Šv. Raštu 2022 metams“ ir kt.