1. Pradedama registracija į parapijos sekmadieninę mokyklą. Vyks vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ruošimas sakramentams: Krikštui, Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimui. Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo pradžios (datos bus patikslintos). Registracija vyksta parapijos raštinėje, sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo (moksleiviai gali registruotis pas tikybos mokytojus). Registruojantis reikalingi turimų sakramentų pažymėjimai ar jų kopijos.
Rugsėjo 12 d. po 10 val. Šv. Mišių vyks besiruošiančių Pirmajai Šventajai Komunijai vaikų tėvų susirinkimas.
Dėl susirinkimų jaunimo ir suaugusiųjų grupėms informacija bus pateikta atskirai.
2. Rugsėjo 7-15 dienomis vyks didieji Šiluvos atlaidai. Jonavos dekanato diena – rugsėjo 13-oji. Registruotis piligriminei kelionei galima pas Vandą Driukienę bei parapijos raštinėje. Išvykimas 13 dieną 7.00 val. iš aikštelės prie knygyno.
3. Rugsėjo 12 dieną mūsų bažnyčioje – Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai. Po Sumos Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje bus einama procesija.
4. Atnaujinamas dvasinės literatūros platinimas sekmadieniais bažnyčios gale. Naujai gauta Biblija, „Bitutės“ redakcijos išleistas Moksleivio kalendorius, kiti leidiniai. Taip pat galima įsigyti įprastus periodinius leidinius: „Žodį tarp mūsų“, „Artumą“ ir kt. Maldynėlis „Magnificat“ šį mėnesį išleistas atskiru leidinuku Šiluvos atlaidams (kaina – 1 euras).