Gerbiama mūsų parapijietė Vanda Driukienė arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo iškilmės dieną iškilmingų šv. Mišių Arkikatedroje metu buvo apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.
Garbingas apdovanojimas p. Vandai įteiktas už aktyvų įsijungimą į Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos veiklą, rūpestį Švenčiausiojo Sakramento adoracija, piligriminių kelionių organizavimą ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą.
Dėkojame Dievui ir nuoširdžiai sveikiname mylimą Vandą!
(Nuotraukos V. ir V. Monkų.)