Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio draugija
Pasiaukojimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai aktas
Švenčiausioji Mergele Marija, Gailestingumo motina, aukoju save
Tavo Nekalčiausiajai Širdžiai.
Ryžtuosi gyventi su Dievu ir Dieve ir vykdyti visus įsipareigojimus,
Prisiimtus Krikšto metu.
Meldžiuosi už šeimas, kad jose stiprėtų krikščioniškasis tikėjimas, dora ir
šventa meilė, prašau taikos pasauliui,
maldauju išminties visiems,
skelbiantiems Dievo Žodį.
Įsipareigoju siekti vidinio atsivėrimo Šventajai Dvasiai, išvaduojančiai mane
Nuo ydų ir trūkumų bei suteikiančiai drąsos vykdyti Tėvo valią.
Prašau Tave, brangiausioji Motina, užtarimo asmeniniame krikščioniškame
gyvenime, įsipareigoju vykdyti Bažnyčios kvietimą- gyventi pagal Evangeliją,
klausytis Dievo balso maldoje, ieškoti susitaikymo ir ramybės atgailoje,
džiaugtis laiminimu ir stiprinimu Šventosiose Mišiose,
dalintis duona ir žodžiu
vykdant apaštalavimo darbus.
Pasižadu kasdien melstis Rožinio maldą, sąmoningai
apmąstyti slėpinius,
Prašyti kitiems atsivertimo ir stengtis būti pavyzdžiu kiekvienam
broliui ir seseriai.
Siekiu išlaikyti vienybę su Šventuoju Tėvu, vyskupais ir kunigais,
melstis už juos
Ir klausyti jų pamokančių žodžių.
Šiandien vėl šaukiuosi Tavęs, Jėzaus ir mūsų Motina, laukdamas
užtarimo sau
ir visiems Tavo vaikams. Amen.
Popiežiaus Pranciškaus ir Jonavos dekanato Gyvojo rožinio draugijos maldų intencijos 2023 Viešpaties metams
S a u s i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai ir mokytų broliautis, o ne varžytis, ir padėtų ypač pažeidžiamiems jaunuoliams.
Jonavos dekanato Gyvojo rožinio intencija: Melskimės už taiką ir ramybę pasaulyje.
V a s a r i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę, vis labiau taptų tikėjimo ir brolystės bendruomenėmis, atviromis žmonėmis, kuriems labiausiai reikia pagalbos.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės, kad Dievas saugotų šeimas, kad naujos ideologijos nepažeistų santuokos, kaip vyro ir moters sąjungos, šventumo.
K o v a s
Popiežiaus intencija: Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės padaryto blogio, kad jie Bažnyčioje rastų aiškų atsaką į savo skausmą ir kančias.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės už ligonius, kad savo kančiose būtų vieningi su Viešpačiu Jėzumi, kad sergantys asmenys kuo dažniau priimtų gydomąjį Ligonių sakramentą.
B a l a n d i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės už naujus pašaukimus, kad Dievas įkvėptų kuo daugiau jaunuolių sekti Kristų.
G e g u ž ė
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.
Jonavos dekanato GR intencija: Už Šventąjį Tėvą Pranciškų, arkivyskupą Kęstutį ir visą Lietuvos dvasininkiją. Melskime dvasininkijai dieviškos stiprybės, pranašiškos dvasios ir Švč. M. Marijos globos bei apsaugos.
B i r ž e l i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi išgyvendinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės už Lietuvos valdžią, kad jos veikla atspindėtų krikščioniškas vertybes, kad naujai priimami įstatymai neprieštarautų Kristaus mokymui.
L i e p a
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria kelią susitikimui su Dievu ir broliais.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės už visuotinę ir vietinę Bažnyčią, prašydami Šv. Dvasios, kad parodytų teisingą kelią, kad vyskupų Sinodas atnaujintų Bažnyčios veidą.
R u g p j ū t i s
Popiežiaus intencija: Melskime, kad Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelią ir gyvenimu liudyti Evangeliją.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės, kad pal. Teofilius Matulionis bei kiti Dievo paskirtieji būtų iškelti į altorių garbę, kad galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje .
R u g s ė j i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad visuomenės užribyje atsidūrę, nepakeliamomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.
Jonavos dekanato G.R. intencija: Melskimės už mokytojus, dėstytojus, katechetus, kad
jie negailėdami jėgų vestų Lietuvos jaunimą doros keliu.
S p a l i s
Popiežiaus intencija: Melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius leistųsi vedama Šv. Dvasios.
Jonavos dekanato G R intencija: Melskimės prašydami visiems Gyvojo rožinio nariams bei jų artimiesiems – Dievo palaimos, sveikatos, Švč. M. Marijos nuolatinės globos.
L a p k r i t i s
Popiežiaus intencija: Melskimės už popiežių, kad Šv. Dvasios padedamas vykdytų savo misiją ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės prašydami Dievo gailestingumo, visų šventųjų užtarimo, Dangaus Karalystės visiems mirusiems dvasininkams, Gyvojo rožinio draugijos nariams ir jų artimiesiems.
G r u o d i s
Popiežiaus intencija: Melskimės, kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas, kurios skatintų jų aktyvų dalyvavimą veikloje.
Jonavos dekanato GR intencija: Melskimės dėkodami Dievui už Jo globą Gyvojo rožinio draugijos nariams, už malones, parirtas per besibaigiančius metus, ir prašydami Viešpaties palaiminimo draugijos maldininkams ateinančiais metais.
Intencijas parengė Gyvojo rožinio vadovė Aldona Konderauskienė.
Suderinta:
Gyvojo rožinio draugijos dvasinis vadas kun., teol. lic. Rytis Gurkšnys.