2019 m. birželio 6-9 dienomis IMG_0449Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas ryžosi tikėjimo IMG_0522ir valios kelionei – švęsti  Bažnyčios gimtadienį Šiluvoje.  Tradiciniame žygyje, organizuojamame jau  vienuoliktą kartą, dalyvavo ir šiais metais Sutvirtinimo Sakramentą priėmę jaunuoliai, ir parapijos Alfa programos savanoriai bei bendradarbiai. Palaiminti klebono  kunigo Virginijaus Birjoto   26 jaunuoliai patraukė Kėdainių link. Sutikti žmonės geranoriškai linkėdami jaunimui ištvermės ir sėkmės su ašaromis akyse palydėdavo nešamą kryžių ir vėliavas – Lietuvos bei Vatikano.

Džiugu, kad pirmąjį pusdienį su jaunimu keliavo ir parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas.  Nuoširdžiai dėkojame Jonavos r. Barupės mokyklos- daugiafunkcio centro direktorei Daliai Vilkelienei ir viešajai įstaigai „Bruneros“ už  pietus, Jonavos šv.apašt. Jokūbo vikarui kun. Juozai Čičirkai už netikėtus „skanius“ apsilankymus, šv.Jono parapijos klebonui kun. Giedriui Maskolaičiui, Birutei Gailienei. Vilmai Žemienei už pagalbą,  Kėdainių šv.Juozapo parapijos klebonui ir mokytojai Zitai Kairaitytei, dienos centro darbuotojai Eglei ir geros valios žmonėms, priėmusiems nakvynei piligrimus.

Antrąją dieną jaunuoliams prireikė įIMG_0549veikti ne tik kelias dešimtis kilometrų, bet ištverti alinantį karštį. Pajieslio bendruomenė svetingai  priėmė keliautojus, suteikdama nakvynę ir skanią vakarienę. IMG_0593

Trečiąją dieną pasiekta Betygala. Šios parapijos bendruomenės nuoširdumas padrąsino ir pastiprino piligrimus. Parapijietės Zitos atvirumas ir gerumas palietė ne vieno jauno žmogaus širdį.

Ketvirtąją dieną keliaudami jaunieji piligrimai sutiko bendraminčius iš Kauno piligrimų centro. Pasiektas tikslas – Šiluvos Šv.Mergelės Marijos Gimimo bazilika. Tyli ir gili malda- padėka už suteiktas jėgas, atiduotos širdyje neštos intencijos, prašymai, padėkos, skausmai. ligos…  Kunigo Dariaus Vasiliausko žodžiai pamokslo metu kreipė mintis  ir širdis į šv.Dvasios kvietimą – atnaujinti santykį  tarp Dievo ir žmogaus, atrasti universaliausią pasaulyje – Meilės kalbą. Ir tarsi piešdami vaikystėje – jungdami taškelį  prie  taškelio – gauname pilną vaizdą, taip ir realiame gyvenime  sutikti žmonės, piligriminės kelionės, auka, malda formuoja nūdienos žmogų – krikščionį.

KJC „Vartai“ koordinatorė, Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja  Inga Petrikonienė

IMG_0528IMG_0590 IMG_0606 IMG_0559