2018 m. kovo 25 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje buvo švenčiamas Verbų sekmadienis, kur gausiai rinkosi tikintieji rankose laikydami Verbų šakeles.

DSC_0029Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas, patarnavo praktiką atliekantis seminaristas Stasys Blinstrubis ir gausus būrys parapijos jaunimo, lydimas zakristijono Regimanto Tamelio. Šv. Mišių metu buvo skaitoma Kristaus kančios istorija. Klebonas kun. Audrius DSC_0115Mikitiukas kvietė visus šiek tiek nurimus apmąstyti Kančios istoriją trumpai dalindamasis, kad Šv. Velykos ateina apmąstant itin rimtus įvykius, o ne linksminantis. Čia mes ir esame susirinkę, kurie esame tikintys ir norintys suprasti prasmę ir esmę. Pasaulis nuolat bando atitraukti nuo Dievo, nes žmogus be Dievo yra daug patogesnis. Žmogumi be Dievo yra patogiau manipuliuoti ir per jį daryti įtaką. Taip pat prisiminė, kad vakar per Marijos radiją kalbėjęs br. kun. Gediminas Numgaudis OFM akcentavo, jog per išpažintį kunigo tariami žodžiai „aš tave išrišu“, mums tik leidžia suprasti, kad nuodėmė mus kaip tinklas suriša ir supančioja. Mes tada turime mažiau laisvės judėti ir tai daro viskas pasaulyje pinigai, kyšiai, manipuliacijos, kai žmogumi gali manipuliuoti ir jį užtildyti, padaryti neveiksnų. Kai paima vergą, jis surišamas, kad nesipriešintų, ką mes darome su gyvuliais norėdami juos suvaldyti – surišame, kad nesipriešintų. Tai br. kun. Gediminas lygiai taip pat kalba ir apie nuodėmę, kuri žmogų vis labiau suriša ir kunigas išpažinties pabaigoje paskelbia, kad esi išrišamas, t.y. paskelbiamas Dievo Gailestingumas, kuris tave išlaisvina. Tu buvai surištas ir neturėjai laisvės. Tad apmąstykime kančios istoriją ir per šią Didžiąją savaitę paklausykime apie tai, kad eitume į išsilaisvinimą.

Po šv. Mišių tikintieji ėjo Verbų sekmadienio procesiją Jonavos miesto gatvėmis.

Daugiau nuotraukų galima RASTI PASPAUDUS ČIA

Milita Žičkutė-Lindžienė