Jau antrus metus Jonavos r. Bukonių šv. arkang. Mykolo parapijos vaikai, kurių absoliuti dauguma yra Bukonių pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvavo naujametinėje stovykloje, kuri šiais metais buvo įvardinta kaip biblijinė stovykla. Kodėl biblijinė? Todėl, kad per mokslo metus tikybos pamokų yra aiškiai per mažai, kad būtų galima daugiau, išsamiau, giliau pažinti Bibliją, jos atsiradimo kultūrą bei personažus, jų istorijas ir tų istorijų vertę šioms dienoms. Be to, kai Naujieji metai yra ilgo savaitgalio šventės, kai kuriems, ypač kaimo vaikams yra naudingiau tokias šventes švęsti ne savo šeimose.

Į stovyklą 10 parapijos vaikų išvyko 2015 m. gruodžio 30-osios vakarą, atšventę savo parapijoje šv. Mišias šv. Juozapo, šeimų globėjo garbei. Palemonas daugeliui vaikų gerai pažįstamas nuo praėjusių metų, taigi vaikai greitai ir įsikūrė. nuotr73a673f4209-3Kadangi, kaip minėta, tai buvo biblijinė stovykla, sumanytojų tikslas buvo ir maistą ruošti iš biblijos patiekalų bei šiai kultūrai būdingų produktų. Į pagalbą buvo pasitelkta šiai progai labai tinkama knyga „Prie stalo su Abraomu“. Taigi stovyklautojai visas dienas maitinosi ne lietuviškai, virtuvei vadovavo mokytoja Larisa Chvatovienė ir Jonavos JAUPRA brolijos prezidentė Viktorija Glinskaitė. Vakarą vaikai pabaigė žiūrėdami filmą „Mažylis“.

Kitą rytą pirmąjį užsiėmimą vedė pranciškonė sesuo Emerita Virginija Juciūnaitė FDCJ. 

nuotr5e82409a255-3

Kitą rytą pirmąjį užsiėmimą vedė pranciškonė sesuo Emerita Virginija Juciūnaitė FDCJ.

Ji atsivežė ir vaizdinėmis priemonėmis pailiustravo žydų kultūros daiktų, simbolių, religinių ženklų, tokių kaip filakterijus, menora ir kt. Sesuo mokė hebrajiškai vaikus užsirašyti savo vardą, iš spalvotų akmenukų dėliojo menorą bei iš modulino lipdė senovines lempas.

Po pietų stovyklautojai keliavo į Kauno Botanikos sodą, kuriame paskutinę dieną matė tropinius drugelius bei apžiūrėjo biblinių augalų ekspoziciją. Vėliau grupė nuvyko į Kristaus Prisikėlimo baziliką ir pasikėlė ant stogo, kur su džiaugsmu išbandė ten susidariusio ledo slidumą, o bazilikos koplytėlėje Jėzui dėkojo už stovyklą, už patirtus dienos įspūdžius bei aplankė gražiai įrengtą prakartėlę. Vakaro šv. Mišias, kurioje patarnavo stovyklaujantys berniukai, šventėme Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje. Vakare, belaukdami Naujųjų metų sutikimo, vaikai žiūrėjo dokumentinių filmų ciklą „Biblijos kraštas“, kuriuo praturtino ir įtvirtino savo žinias apie Botanikos sode matytus augalus, vakarienės metu valgytą vaistą ir to maisto paruošimą Biblijos atsiradimo kultūroje. Naujuosius metus visi pasitikome aplinkui dangų nušvietusių fejerverkų apsuptyje, o paskui – prie stalo ragaudami biblinių vaisių desertą „Taikos salotas“, kartu melsdami taikos ateinantiems metams.

nuotr73092884176-3Sausio 1-osios rytą, po maldos ir pusryčių stovyklautojus savo globon perėmė iš Jonavos atvykę savanoriai Vanda ir Arūnas Jančiauskai. Jie stovyklai talkino ir pernai, be to, dažnai būdavo ir Bukonyse parapijoje, taigi juos vaikai pasitiko taip šiltai, tarsi savo tėvus. Vanda su mergaitėmis ruošė pietus, kartu aptardamos su tam tikrais valgiais susijusius biblinius klausimus, o Arūnas berniukus mokė nusišlifuoti ir parengti klijavimui medžio lenteles ir, susipažinus su arkangelais Biblijoje, vieno iš jų reprodukcijų išsirinkti ir dailiai užklijuoti.

Vidudienį vaikai šventė Šv. Mišias, patys jose grodami atsivežtais instrumentais ir giedodami. O vakarą pasitikome inscenizuodami Senojo Testamento Rutos knygą bei Gailestingojo tėvo arba Sūnaus palaidūno istoriją, paskui žiūrėdami filmą „Jėzaus Gimimo istorija“. Vakarienėje visų laukė ypatinga patirtis: kadangi neturėjome lietuviškos duonos, reikėjo išsikepti žydišką duoną – macą. Taigi ją kepė visi vaikai, paskui ją valgė ir vieną, ir su užkandžiais…

Paskutinis rytas prasidėjo Šv. Mišiomis bažnyčioje, paskui pusryčiais ir malda su šlovinimu parapijos namų koplytėlėje bei paskutiniu užsiėmimu. Patys vaikai prašė susipažinimo su tolimesniu Jėzaus gyvenimu ir Jo mokymu, taigi žiūrėjo filmą „Jėzus. Evangelija pagal Luką“. Iki pietų vaikai taip pat turėjo parašyti laišką sau.nuotr6ee2433e236-3

Po pietų prasidėjo kelionė link namų. Kiekvienas įvardijo savo padėkas ir įspūdžius iš stovyklos, prisiminė, ką sužinojo ir patyrė. Buvome dėkingi visiems geradariams. O ypač liekame dėkingi Kauno šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios neokatehumenato grupei „Kelias“, kurios finansinės paramos, perduotos per mūsų mieląjį Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą dėka ši stovykla ir būtent tokio pobūdžio stovykla įvyko. Dievo Apvaizda veikia ypatingu būdu: jau kuris laikas Bukonių parapijai patarnauja iš Jonavos kunigas Remigijus Kuprys, kuris dažnai parapijiečiams, tarp jų ir susirinkusiems vaikams, papasakoja apie šią neokatechumenato veiklą, pamaldas, bendravimo būdą, kadangi dažnai ten aukoja Šv. Mišias. O dabar tas pats neokatechumenatas padėjo mums, būtent Bukonių parapijosvaikams dėl stovyklos. Ačiū jiems! Dievas telaimina ir teatlygina!

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ

 

Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja ir Biblijinės stovyklos organizatorė