KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI PARAPIJOS GYVENIME!

SUAUGUSIEMS

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI. Visi Kristų tikintieji pagal savo galimybes kviečiami įsijungti į Dievo garbintojų gretas, adoruojant Eucharistinį Kristų nuolatinės adoracijos koplytėlėje (Vilniaus g. 11). O gal įsipareigosite ir bent vienai kitai pastoviai valandai dienos ar nakties metu? Kreipkitės į Vandą Jančiauskienę. Tel. 8 615 47 760

ŠVENTOJO RAŠTO GRUPĖ. Renkasi penktadienias apie 1900 val.(po vakaro Šv. Mišių) parapijos name Sekmadieninės mokyklos kabinete. Kontaktinis asmuo – Loreta. Mob. tel.: 8 610 31 816.

SUAUGUSIŲJŲ MALDOS GRUPĖ. Renkasi pagal susitarimą. Vad. Vitalija Survilienė. Mob. tel.: 8 662 13 156.

SUAUGUSIŲJŲ (SUMOS) CHORAS. Gieda sekmadieniais 1200 Šv. Mišiose. Vad. Egidijus Obrikis. Mob. tel.

8 682 88 228.

ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS  MARIJOS DRAUGIJA, Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos skyrius. Tai bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. Renkasi maldai pirmaisiais mėnesių šeštadieniais 930 bažnyčioje. Vad. Vaida Tamelienė. Mob. tel.: 8 683 53 472. www.siluva.lt.

GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA. Meldžiasi kiekvieną dieną už gyvus ir mirusius ir kitomis intencijomis. Koordinatorė Aldona Konderauskienė. Mob. tel. 8 687 34 595.

MAMŲ MALDOS GRUPĖ „MOTINOS MALDOJE“. Renkasi trečiadieniais po vakaro Šv. Mišių parapijos name. Vad. Verutė Karnylienė . Mob. tel. 8 617 25 557

VYRŲ MALDOS GRUPĖ. Vyrai renkasi Rožinio maldai bei pabūti vyriškoje bendrystėje: pasibūti, pasiginčyti, pajuokauti, pasidalinti dvasinėmis įžvalgomis, kartu eiti dvasines pratybas, organizuotis įv.veikloms. Kviečiame visus vyrus ateiti eiliniais šeštadieniais į Parapijos namus. Mūsų laikas 7:00-9:00. Koordinatorius Sigitas Greičius.​ Mob.tel. 8 652 88 455

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS). Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos. Internetinė svetainė: www.ofs.lt.

„ALFA“ KURSAS SUAUGUSIEMS. Pamatiniai krikščionybės pagrindai suaugusiems. Vyksta nuo spalio iki sausio mėnesio. Registracija vyksta parapijos raštinėje. Vad. ses. Pranciška FDCJ, Mob. tel.: 8 650 76 520  , el. paštas: pranciskai@yahoo.com.

TEOLOGIJOS KURSAS . Programa suaugusiems. Registracija vyksta rugsėjo mėnesį. Vad. Egidijus Obrikis . Mob.tel. 8 682 88 228.


SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI

„CARITAS“ BENDRADARBIŲ GRUPĖ. Laukiami geranoriški ir darbštūs bendruomenės nariai, suaugusieji ir jaunimas, norintys prisidėti prie labdaringos, visuomenei naudingos veiklos. Koordinatorė Stanislava Daubarienė. Mob. tel.: 8 683 38 080.

PROCESIJŲ GRUPĖ. Laukiami norintys aktyviai dalyvauti procesijose šlovinant Viešpatį iškilmingų Bažnyčios švenčių metu. Vad. Vaida Tamelienė. Mob. tel.: 8 683 53 472.

PILIGRIMINĖS KELIONĖS. Koordinatorė Vanda Driukienė. Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152


JAUNIMUI

KATALIKIŠKAS JAUNIMO CENTRAS „VARTAI“. Laukiami visi aktyvūs, linksmi ir draugiški vaikai bei jaunuoliai. Jaunimo veikla labai turininga: savanorystė, bendrystė, stovyklos, išvykos, šlovinimas (jaunimas gieda sekmadieniais 1000 Šv. Mišiose) ir kt. Vad. Inga Kuuzeorg – Petrikonienė. Mob. tel. 8 620 77 433, el. paštas: inga.petrikoniene@takas.lt.

PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS (JauPra). Tai jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Penktadieniais 1730 veda šlovinimą bažnyčioje bei 1800 gieda Šv. Mišiose. Prezidentė Viktorija Glinskaitė. Plačiau: www.jaupra.lt.


VAIKAMS

MINISTRANTAI. Altoriaus patarnautojai, Jėzaus draugai. Norintys jais tapti kviečiami drąsiai ateiti į zakristiją prieš Šv. Mišias. Vad. zakristijonas Regimantas. Mob. tel.: 8 609 54 971.

ADORUOTOJOS. Kviečiamos mergaitės, mylinčios Jėzų ir Mariją. Jų misija – savo buvimu, malda ir pavyzdžiu garbinti Dievą Šv. Mišių ir iškilmingų procesijų metu. Vad. Zenona Naulickienė. Mob. tel.: 8 613 45 175.


KITA INFORMACIJA

 Dvasiniams pokalbiams su bet kuriuo kunigu galima susitarti asmeniškai  telefonais:

  Klebonas kun. Virginijus.  Susitarti galima parapijos raštinėje.

  Vikaras  kun. Juozas.    Mob. tel.   8 613 65 333.


SEKMADIENINĖ KATECHEZĖS MOKYKLA.

Vaikų rengimas Pirmajai Šv. Komunijai,

jaunimo rengimas Sutvirtinimui,

suaugusiųjų rengimas Krikštui, Sutvirtinimui ir Pirmajai Šv. Komunijai.

Vad. ses. Pranciška FDCJ, Mob. tel.: 8650 76 520, el. paštas: pranciskai@yahoo.com. Plačiau: Parapijos sekmadieninės mokyklos informacija


DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS. Vad. Rasa Ambrulevičienė. Mob. tel.: 8 698 13 497, el. paštas: jonavos.s.c@gmail.com.

PASIRUOŠIMAS KŪDIKIO KRIKŠTUI. Yra trys susitikimai su kunigu prieš kūdikio Krikštą. Kviečiami tėveliai ir krikštatėviai. Visa detali informacija parapijos raštinėje (Vilniaus g. 11. Tel.: (8-349) 54 842, 8 650 76 401, el. paštas: jokuboparapija@gmail.com) arba www.jokuboparapija.lt.