Š.m. rugpjūčio 27 d., trečiadienį, nuo 10 val. ryto Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje pirmą kartą vyko Švč. Sakramento adoruotojų rekolekcijos. Jau senokai brendo mintis tokias rekolekcijas rengti miesto ribose, kadangi dauguma adoruotojų yra vyresnio amžiaus ir kur nors išvykti būna pakankamai sunku. Nors į adoruotojų susirinkimus renkamasi kas mėnesį, t.y. pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, kada už juos aukojamos ir Šv. Mišios, būtent iš jų pačių kilo iniciatyva, kad tokios rekolekcijos jiems įvyktų.O ši diena buvo pasirinkta dėl to, kad netrukus prasidės jau ir naujas sielovadinis sezonas bei šią dieną Eucharistiją, kaip paprastai paskutinįjį mėnesio trečiadienį, numatyta švęsti kartu su Marijos Radiju.

Parapijoje nuo Jubiliejinių 2000-ųjų metų veikia dar tuometinio parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus įsteigta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Jau keturiolika metų Jėzus čia garbinamas dieną naktį, ir jį noriai lanko ar su Juo ne vieną valandą kartu praleidžia tiek jauni, tiek garbaus amžiaus sulaukę žmonės. Adoracijos koplytėlė yra parapijos namuose, čia dieną užeina labai daug žmonių, ateina pasimelsti ir vaikai, ir jaunimas, ir iš darbų sugrįžtantys. Tačiau natūralu, kad daugiausia dėmesio ir laiko tam pašvenčia vyresni, pensijinio amžiaus žmonės.

Rekolekcijos, kuriose dalyvavo virš 40 žmonių, prasidėjo parapijos salėje bendrai sugiedotu himnu, prašant Šventosios Dvasios. Konferencijoje mintimis apie adoracijos svarbą, jos reikšmę, kokia yra adoracijos esmė ir laikysena adoracijos metu Jonavos šv. apašt. Jono parapijos vikaras kun. Valdas Šidlauskas.

Po konferencijos rekolekcijų dalyviai bažnyčioje meldėsi Šv. Rožinio Garbės slėpinius kartu su apmąstymais, o vidurdienį buvo švenčiamos Šv. Mišios. Gausiai, visas sėdimas vietas užėmę susirinkusieji netruko greitai įsijungti į bendrą giedojimą, o paskui įdėmiai klausė kun. Valdo pamokslo apie tą dieną liturgijoje minėtos Šv. Monikos tikėjimą ir jos vidinę laikyseną iki atsivertimo klystkeliais beklaidžiojusio sūnaus Augustino atžvilgiu.

Po Šv. Mišių visi rekolekcijų dalyviai susirinko parapijos salėje prie pačių susineštų ir pasiruoštų vaišių stalo. Kiek pasistiprinę adoruotojai vėl rinkosi į bažnyčią, kurioje garbinimui buvo Švč. Sakramentas. Buvo įspūdinga praleisti visą valandą tyloje vienoje vietoje tokiam, palyginti, gausiam skaičiui žmonių, tačiau čia pavyzdį rodė rekolekcijoms vadovavęs kunigas ir šalia jo – bažnyčios zakriztijonas. 15 val. visi meldėsi Dievo Gailestingumo rožinį, po Švč. Sakramento uždarymo vėl visi susirinko į parapijos salę antrai konferencijai, kurioje kun. Valdas kalbėjo apie maldos formas ir tai, kad daug svarbiau būti, negu veikti. Kunigas išsamiai apibūdino dėkojimą, garbinimą, atsiprašymą ir prašymą. Daugeliui susirinkusiųjų įstrigo mintis apie tai, jog Dangaus Karalystė yra …Jėzus, o juk mes taip jos trokštame!..

Adoruotojų rekolekcijos buvo užbaigtos refleksija – kiekvieno dalyvio trumpu pasidalinimu, kas įstrigo ir liko atmintyje iš šios dienos, paskui – visiems sukalbėjus himną “Tave Dieve, garbinam” ir bendrą maldą už amžinybėn jau iškeliavusią pirmąją adoruotojų vadovę Stefaniją Zlatkuvienę bei visus mirusius adoruotojus. Taip pat nuoširdžiai dėkota Dievui už mūsų miestui atsiųstą ir su mumis savo dvasiniais turtais sutikusį pasidalinti naująjį kunigą Valdą.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,Jonava