AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI

  • Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželinės pamaldos – kasdien po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
  • Šį šeštadienį, birželio 20 – ąją dieną, Bažnyčios liturgijoje minint Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį, Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma trimis naujomis invokacijomis papildyti Švč. M. Marijos (vadinamąją Loreto) litaniją. Trys naujos invokacijos: „Mater misericordiae” („Gailestingumo Motina“), „Mater spei“ („Vilties Motina“) ir „Solacium migrantium“ („Migrantų paguoda“). Invokaciją „Motina Gailestingumo, melski už mus“ nurodoma įterpti po invokacijos „Motina Bažnyčios“, „Motina Vilties“ – po „Motina Dievo malonės“, „Migrantų paguoda“ – po „Nusidėjėlių gynėja“. Kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, vyskupų konferencijos jau anksčiau buvo gavusios leidimą Marijos litaniją papildyti žodžiais „Motina Gailestingumo, melski už mus“. Dabar šis ir kiti du kreipiniai papildo visoje Bažnyčioje kalbamą litaniją.
  • Liepos 13-oji diena Šiluvoje Jonavos dekanato diena. Kviečiame parapijos tikinčiuosius kartu vykti į Šiluvos šventovę. Registruotis pas Vandą Driukienę, parapijos raštinėje arba zakristijoje.
  • Kviečiame paremti parapiją paskiriant 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Prašymo formą galima užpildyti internetu arba popierinį jos variantą. Popierinį blanką sekmadieniais galite gauti bažnyčios gale (ir vietoje užpildyti); darbo dienomis jį užpildyti galite raštinėje. Tai atlikti kviečiame iki liepos 1 dienos.
  • Siekiame atnaujinti Švč. Sakramento adoraciją. Šiuo metu už adoracijos grafiką atsakinga Vanda Jančiauskienė telefonu mėgina susisiekti su visais adoruotojais, adoravusiais iki karantino. Ne su visais pavyksta susisiekti. Prašome, kas pasikeitėte telefono numerius ar neatsiliepiate dėl kitų priežasčių, paskambinkite Vandai Jančiauskienei patys, kad suderintumėte dėl adoracijos atnaujinimo. Esate labai laukiami ir nauji adoruotojai, galintys įsipareigoti adoracijai po vieną ar daugiau valandų. Jūs taip pat adoracijai kviečiami užsirašyti kreipiantis į Vandą Jančiauskienę (tel. 8615 47759).  
  • Birželio 24 dieną šv. Mišios minint šv. Jono Krikštytojo gimimą (Jonines) mūsų bažnyčioje bus aukojamos įprastu laiku: 9.00 ir 18.00 valandomis.
  • Birželio 24-ąją, švenčiant šv. Jono Krikštytojo gimimą, Kauno arkikatedroje bazilikoje pagaliau įvyks iškilmingas naujojo ganytojo sutikimas! Nuo to momento Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pradės Kęstutis Kėvalas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė dar vasario 19 dieną, tačiau dėl šalyje paskelbto karantino tik dabar jis galės visateisiškai pradėti eiti pareigas.

          Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės prasidės 11 val. prie Kauno arkikatedros durų; iš čia palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, kur trumpai tyloje pasimels, jis vadovaus iškilmingai Eucharistijos liturgijai, švęsimai drauge su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais bei visos Dievo tautos atstovais.

          Šventoriuje prie Kauno arkikatedros bus įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai, kad maldininkai galėtų pasitikti savo naująjį ganytoją, drauge melstis bei priimti šventąją Komuniją saugiai; mat šalyje vis dar esant neatšauktai nepaprastajai padėčiai, į arkikatedrą bus įleidžiamas tik ribotas žmonių kiekis su kvietimais; o jei nebus įmanoma išlaikyti saugios tarpusavio distancijos, bus prašoma dėvėti apsaugines veido kaukes.

  • Birželio 28 d., sekmadienį, po 12 val. Sumos šv. Mišių vyks viena iš parapijoje vykdomo projekto „Ori senatvė“ veiklų – bus rodomas filmas „Marijos žemė“. Filmą žiūrėsime bažnyčios viduje.
  • Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Tikslinę auką bažnyčios remontui galima paaukoti parapijos raštinėje arba zakristijoje.
  • Parapijos raštinėje galite įsigyti knygų, žurnalų, maldaknygių, rožinių, žvakių. Yra nauji žurnalo „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ numeriai.

(nuotrauka A. Jančiausko)