AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI
(07-19)
1. Liepos 26 d. Skaruliuose bus švenčiami kasmetiniai šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12 val. Joms vadovaus Kauno Šv. Dvasios parapijos kunigas teol. lic. Sigitas Jurkštas. Po šv. Mišių – suneštinė agapė. Besirengiant atlaidams liepos 21 d., antradienį, 15 val. organizuojama talka Skaruliuose.
Parapijiniai šv. Jokūbo atlaidai mūsų parapijoje bus švenčiami rugpjūčio 2 dieną, sekmadienį.
2. Atnaujiname Švč. Sakramento adoraciją. ADORUOJAMA NUO TREČIADIENIO 9.30 IKI SEKMADIENIO 13.00 val. Ši tvarka numatoma iki rugsėjo 1 dienos.
Norinčius kviečiame įsipareigoti adoruoti. Kreipkitės į Vandą Jančiauskienę tel. 861547759.
3. Vyrų maldos grupė laukia iniciatyvių parapijos narių įsijungti į veiklą. Vyrų maldos grupė renkasi šeštadieniais 7.00 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į grupės koordinatorių Sigitą Greičių tel. 865288455.
4. Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Tikslinę auką bažnyčios remontui sekmadieniais galima paaukoti bažnyčios gale, kur platinama spauda, darbo dienomis – parapijos raštinėje arba zakristijoje.
5. Sekmadieniais bažnyčios gale, darbo dienomis – parapijos raštinėje galite įsigyti knygų, žurnalų, maldaknygių, rožančių. Yra naujas žurnalo „Artuma“ numeris, „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ leidiniai.