Naujienos

2016-10-09 Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio metinė šventė

2016 m. spalio 9 d. Prieš Eucharistijos šventimą šv. Apašt. Jokūbo bažnyčioje vilnijo Rožinio malda Garbės slėpiniais, vėliau girdėjome ses. Pranciškos įdomią ir svarbią katechezę apie Eucharistiją ir kaip tam paruošti savo širdis. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas.

2016-08-2/4 Bukonių parapijos vaikų kelionė į Klaipėdą

Su gide Raimonda Rugpjūčio 2-4 dienomis Jonavos dekanato Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikai, vadovaujami savo tikybos mokytojos sesės Pranciškos FDCJ, pavasarį apsilankiusių misionierių iš Klaipėdos kvietimu, susirengė išvykai į pajūrį, nes daugelis ten nėra buvę. Grupę sudarė 18 įvairaus amžiaus vaikų ir 4 suaugusieji.

2016-08-15 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė

2016 m. Rugpjūčio 15 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje kartu su visa visuotine Bažnyčia buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Šv. Mišias aukojo kun. Juozas Čičirka.

2016-08-06 Parapijiečiai dalyvavo Gyvojo Rožinio kongrese

Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio  nariai 2016 m. rugpjūčio 06 d. buvo pakviesti į XII Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio kongresą, kuris vyko Zarasų dekanato Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Kongrese dalyvavo per 1000 Gyvojo Rožinio narių (apie 800 iš Panevėžio vyskupijos ir apie 200 iš kitų vyskupijų), maldininkus lydėjo 12 kunigų ir Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Malda – šlovinti Dievo valią, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės, kad išmoktume priimti vienas kitą kaip brolį ir seserį, branginti ir saugoti savo šalį, atsakingai naudotis jos ištekliais.

ARKIVYSKUPIJOS intencija rugsėjo mėnesį

Visuotinė: kad kiekvienas prisidėtų prie bendrojo gėrio ir žmogų į pagrindinę vietą iškeliančios visuomenės kūrimo;

Už evangelizavimą: kad sakramentus priimdami ir Šventąjį Raštą apmąstydami krikščionys vis labiau įsisąmonintų savo evangelizacijos misiją.

POPIEŽIAUS intencijos rugsėjo mėnesį